Matična evidenca dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu z Zakonom o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS št. 13/2018 - ZEDRZ) vodi matično evidenco dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture, ki vključuje podatke javne železniške infrastrukture, javne državne cestne infrastrukture in javne občinske cestne infrastrukture. V matično evidenco so vključeni le elaborati, pripravljeni na podlagi Metodologije za evidentiranje dejanske rabe javne cestne infrastrukture, Metodologije za evidentiranje dejanske rabe javne železniške infrastrukture ter Izmenjevalnega formata in podatkovnega modela, ki so usklajeni z elaborati drugih upravljavcev javne cestne in javne železniške infrastrukture.

Podatki, objavljeni na tej spletni strani, izkazujejo zadnje stanje matične evidence. Osvežijo se ob ponedeljkih, ob 9:00 uri. V slojih je zabeležena tudi zgodovina poligonov, kar pomeni, da so poligoni, ki imajo zapolnjene atribute "D_DO" zgodovinski in na ta način niso več aktivni. Pri pripravi elaborata sprememb podatkov dejanske rabe se mora upravljavec v skladu s predpisano metodologijo navezati na podatke, objavljene na tej spletni strani, in svoje podatke ustrezno uskladiti z obstoječimi.

Javna železniška infrastruktura

Spremembe sloja DR JZI zaradi odprave topoloških neskladij v matični evidenci javne prometne infrastrukture.

Javna državna cestna infrastruktura

Spremembe sloja dejanske rabe javne državne cestne infrastrukture zaradi vpisa elaborata sprememb podatkov DR v upravljanju DRSI in odprave topoloških neskladij v matični evidenci javne prometne infrastrukture.

Javna občinska cestna infrastruktura

Spremembe sloja DR JOCI zaradi odprave topoloških neskladij v matični evidenci javne prometne infrastrukture.

Novosti na področju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture

Uskladitev poligonov DR JDCI v upravljanju DRSI z novimi koordinatami točk katastra nepremičnin

Objavljeno dne 12. 05. 2023 00:00:00

Uskladitev poligonov DR JDCI v upravljanju DRSI je bila opravljena  skladno spremenjenim katastrom nepremičnin, oziroma spremembo koordinat točk katastra nepremičnin, na datum vira 31. 1. 2023. Na ta način so bili usklajeni vsi poligoni  DR JDCI v upravljanju DRSI, ki so bili pripeti na nove lokacije točk katastra nepremičnin. Ob tem je bila zaradi sprememb na sloju JDCI narejena topološka uskladitev s poligoni DR JDCI v upravljanju DARS ter poligoni DR JZI in DR JOCI.

Spremenjeni poligoni bodo 12.5.2023  vključeni v matično evidenco DR javne prometne infrastrukture.

Spremembe Metodologij ter Izmenjevalnega formata in podatkovnega modela za evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne prometne infrastrukture

Objavljeno dne 16. 01. 2023 00:00:00

Na spletni strani gov.si področje Dejanske rabe JCI in JŽI so objavljene posodobljene verzije strokovnih gradiv: Metodologije za evidentiranje dejanske rabe javne cestne infrastrukture (ME009-R3.0), Metodologije za evidentiranje dejanske rabe javne železniške infrastrukture (ME010-R3.0), Metodologije za izdelavo elaborata na zemljišču lastnika (ME012-R1.1) ter Izmenjevalnega formata in podatkovnega modela za posredovanje podatkov v evidenco dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ME0011-R4.0).

 

V veljavo stopijo 1. 2. 2023 in od tedaj dalje bo treba vse elaborate sprememb podatkov dejanske rabe oddajati skladno z usmeritvami v posodobljenih verzijah strokovnih gradiv. 


Uskladitev DR javne državne cestne infrastrukture z novimi koordinatami ZK točk

Objavljeno dne 24. 06. 2022 00:00:00

Uskladitev DR JDCI je bila opravljena  skladno spremenjenim zemljiškim katastrom, oziroma spremembo koordinat ZK točk, na datum vira 13.4.2022. Na ta način so bili usklajeni vsi poligoni dejanske DR JDCI, ki so bili pripeti na nove lokacije ZK točk. Ob tem je bila zaradi sprememb na sloju JDCI narejena topološka uskladitev s poligoni DR JOCI.

Spremenjeni poligoni bodo s 24.6.2022  vključeni v matično evidenco DR javne prometne infrastrukture.

Podatki dejanske rabe javne občinske cestne infrastrukture, vključeni v matično evidenco

0 1

Podatki dejanske rabe javne državne cestne infrastrukture, vključeni v matično evidenco

Podatki dejanske rabe javne železniške infrastrukture, vključeni v matično evidenco

Zgodovina sprememb matične evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture

Arhiv novic na področju dejanske rabe zemljišč in javne cestne in železniške infrastrukture

Uskladitev podatkov dejanske rabe javne cestne in javne železniške infrastrukture s podatki zemljiškega katastra

Objavljeno dne 14. 12. 2020 00:00:00

Direkcija RS za infrastrukturo je izvedla uskladitev podatkov dejanske rabe javne cestne in javne železniške infrastrukture vpisanih v matično evidenco s podatki zemljiškega katastra. Usklajevanje že evidentiranih podatkov (poligonov) dejanske rabe se je izvedlo preko zemljiškokatastrskih točk (ZKT; oddanih z elaboratom), ki imajo zaradi zgoraj opisanih sprememb lahko sedaj spremenjene koordinate v matični evidenci. V okviru usklajevanja so se poligoni dejanske rabe uskladili (pripeli) na nove spremenjene koordinate ZKT. Če poligoni dejanske rabe prvotno niso bili pripeti na ZKT (ZKT niso bile del elaborata) uskladitev poligonov na tem delu ni bila izvedena. Prav tako ni bila izvedena uskladitev poligonov, če je pozicija (spremenjena koordinata) nove ZKT bistveno poslabšala poligon dejanske rabe. V teh primerih se je ZKT točka ročno odstranila iz matične evidence in ni vplivala na spremembo poligona.
Tako usklajeni podatki so bili dne 11.12.2020 vpisani v matično evidenco. Na tej spletni strani lahko prevzamete zadnje stanje vpisanih podatkov.


Podatkovni model ter izmenjevalni format za vodenje matične evidence dejanske rabe prometne infrastrukture, ME0011-R3.0

Objavljeno dne 2. 06. 2021 00:00:00

Na spletni strani dejanska raba je objavljena nova verzija Podatkovnega modela ter izmenjevalnega formata za vodenje matične evidence dejanske rabe prometne infrastrukture, ME0011-R3.0  in ustrezno popravljen primer izdelanega elaborata sprememb podatkov dejanske rabe.


Odprava grobih napak po uskladitvi dejanske rabe javne občinske cestne infrastrukture s podatki zemljiškega katastra

Objavljeno dne 12. 05. 2022 00:00:00

Grobe napake (vrzeli med poligoni, grobo deformirani poligoni, neskladja med dejansko rabo ter zbirnim katastrom gospodarske javne infrastrukture ipd.), nastale z uskladitvijo podatkov dejanske rabe javne občinske cestne infrastrukture s podatki zemljiškega katastra, so odpravljene.


Uskladitev DR javne državne cestne infrastrukture z novimi koordinatami ZK točk

Objavljeno dne 24. 06. 2022 00:00:00

Uskladitev DR JDCI je bila opravljena  skladno spremenjenim zemljiškim katastrom, oziroma spremembo koordinat ZK točk, na datum vira 13.4.2022. Na ta način so bili usklajeni vsi poligoni dejanske DR JDCI, ki so bili pripeti na nove lokacije ZK točk. Ob tem je bila zaradi sprememb na sloju JDCI narejena topološka uskladitev s poligoni DR JOCI.

Spremenjeni poligoni bodo s 24.6.2022  vključeni v matično evidenco DR javne prometne infrastrukture.


Spremembe Metodologij ter Izmenjevalnega formata in podatkovnega modela za evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne prometne infrastrukture

Objavljeno dne 16. 01. 2023 00:00:00

Na spletni strani gov.si področje Dejanske rabe JCI in JŽI so objavljene posodobljene verzije strokovnih gradiv: Metodologije za evidentiranje dejanske rabe javne cestne infrastrukture (ME009-R3.0), Metodologije za evidentiranje dejanske rabe javne železniške infrastrukture (ME010-R3.0), Metodologije za izdelavo elaborata na zemljišču lastnika (ME012-R1.1) ter Izmenjevalnega formata in podatkovnega modela za posredovanje podatkov v evidenco dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ME0011-R4.0).

 

V veljavo stopijo 1. 2. 2023 in od tedaj dalje bo treba vse elaborate sprememb podatkov dejanske rabe oddajati skladno z usmeritvami v posodobljenih verzijah strokovnih gradiv.